Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Najlepszy dostawca AGROSAD” 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Najlepszy dostawca AGROSAD” (zwanego dalej “KONKURSEM”), jest AGROSAD Sp. z o.o. Równa 28, 98-235 Błaszki (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest: AGROSAD Sp. z o.o. Równa 28, 98-235 Błaszki, zwany dalej „Fundatorem”.

3. KONKURS nie jest loterią promocyjną ani inną grą hazardową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Celem akcji jest promowanie wysokiej jakości towarów dostarczanych do firmy AGROSAD oraz upowszechnienie wiedzy o marce AGROSAD.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W KONKURSIE biorą udział dostawcy AGROSAD Sp. z o.o. Równa 28, 98-235 Błaszki.

2. Zgłoszenia dostawców odbywają się automatycznie poprzez dostarczanie produktów do firmy.

3. Kapituła Konkursu spośród dostawców wyłoni jednego, którzy otrzyma najwięcej nominacji.

4. Organizator KONKURSU zgłosi się do nominowanego z zapytaniem potwierdzającym chęć wzięcia udziału w KONKURSIE.

5. Po potwierdzeniu udziału nominowany otrzyma status „Uczestnika KONKURSU”.

7. Uczestnicy KONKURSU otrzymują możliwość promowania swojego gospodarstwa na stronie AGROSAD na Facebook

8. Warunki promowania ustalone zostaną indywidualnie z Uczestnikami.

§ 3. NAGRODY

1. Nagrodą główną w KONKURSIE jest statuetka „Najlepszy dostawca AGROSAD” oraz nagroda rzeczowa niespodzianka.

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Wyboru zwycięzcy w KONKURSIE dokona KOMISJA KONKURSOWA (zwana „Komisją”), w skład której wchodzą: członkowie Zarządu AGROSAD Sp. z o.o., kierownik ds. kontraktacji oraz specjalista ds. zarządzania jakością.

2. KONKURS trwa do 24 grudnia 2020 roku

3. Do 30 grudnia 2020 roku na oficjalnym posiedzeniu KOMISJI KONKURSOWEJ, Komisja wyłoni zwycięzcę KONKURSU.

4. Zwycięzca KONKURSU zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail.

5. Organizator ma prawo opublikować dane Zwycięzcy na stronie www.agrosad.pl oraz na swojej stronie na Facebook.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik może zostać wykluczony z KONKURSU.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania KONKURSU, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania KONKURSU, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs ‘Najlepszy dostawca AGROSAD’”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z KONKURSU będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad KONKURSU w trakcie jego trwania. Informacje o zmianach zostaną opublikowane niezwłocznie po zarządzeniu zmian przez Organizatora.