Równa, 1.12.2016 r.

                                              ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę linii naważająco – sortującej z systemem instalacji sortowania optycznego.

1. Nazwa Beneficjenta: „AGROSAD” J. Wróbel. R. Wróbel Spółka Jawna.

2. Przedmiot zamówienia: Zakup linii naważająco – sortującej z systemem instalacji sortowania optycznego

3. Warunki udziału w postępowaniu:

– podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub sprzedaży maszyn dla przemysłu spożywczego.

– podmioty wobec których nie prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.

4. Parametry i elementy linii:

pozycja wg. rysunku opis Szt. Materiał Dł.[mm]           szer.[mm]
1 Przenośnik taśmowy  TD0800 1 stal nierdzewna 3500 800
2 Przenośnik taśmowy  TD0800 1 stal nierdzewna 2400 800
3 EF 1200 1 stal nierdzewna
4 Przenośnik taśmowy dla  Celoxa 1 stal nierdzewna 3800 300
5 Przenośnik taśmowy dla  Celoxa 1 stal nierdzewna 3800 300
6 Przenośnik taśmowy dla  Celoxa 1 stal nierdzewna 4300 300
7 Przenośnik taśmowy dla  Celoxa 1 stal nierdzewna 3200 300
8 Przenośnik taśmowy dla  Celoxa 1 stal nierdzewna 3200 300
9 Przenośnik taśmowy dla  Celoxa 1 stal nierdzewna 3000 500
10 Przenośnik taśmowy TD0600, 2x łamany 1 stal nierdzewna 10500 500
11 Przenośnik taśmowy TD0500, 1x łamany 1 stal nierdzewna 9200 400
12 Przenośnik taśmowy TD0500, 1x łamany 1 stal nierdzewna 10800 400
13 Przenośnik taśmowy TD0300, 1x łamany 1 stal nierdzewna 3000 500
14 Przenośnik taśmowy TD0300, 1x łamany 1 stal nierdzewna 2100 400
15 Przenośnik taśmowy TD0300, 1x łamany 1 stal nierdzewna 3600 400
16 Przenośnik taśmowy TD0500 1 stal nierdzewna 5300 500
17 Przenośnik taśmowy TD0500 1 stal nierdzewna 5300 400
18 Przenośnik taśmowy TD0500 1 stal nierdzewna 1900 400
19 Przenośnik taśmowy TD0500 1 stal nierdzewna 3700 600
20 Napełniacz skrzyniopalet jednostronny HPP, dla palet 1600x1200x1200 Łącznie przenośnika taśmowego 2 RAL 9006
21 Przenośnik taśmowy  TD0600,  z zaworem sterowanym pneumatycznie 1 stal nierdzewna 7000 600
22 Przenośnik taśmowy  TD0600 1 stal nierdzewna 3000 600
23 Przenośnik taśmowy TD0500, 1x łamany 1 stal nierdzewna 6200 500
24 Przenośnik taśmowy TD0500, 1x łamany 1 stal nierdzewna 6900 500
25 Przenośnik taśmowy  TD0400 1 stal nierdzewna 4600 400
26 Przenośnik taśmowy  TD0400 1 stal nierdzewna 15500 400
26.1. Waga przenośnikowa 1
27 Celox 5 + 1 1 stal nierdzewna
28 Podest dla Celoxa, Even Flow, konstrukcja stalowa ocynkowana 1 ocynkowany
29 Przenośnik taśmowy  TD0600 1 stal nierdzewna 600
29.1. Waga przenośnikowa
30 Przenośnik taśmowy  TD0800 1 stal nierdzewna 800
31 podest dla obsługi Celox 1 ocynkowany
32 konstrukcje dla przenośników 1 ocynkowany
33 Instalacja Elektryczna,
szafa, przeróbka SW,
bez wizualizacji, zbieranie danych z wagi taśmowej

Dokumentacja zadania dostępna również w siedzibie firmy „AGROSAD” Równa 28 Błaszki 98-235 w godzinach od 7 do 15.

5. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

6. Sposób przyznawania punktacji :

Cena najniższa – 100 pkt.

7. Kryterium udzielania zamówienia: oferta najkorzystniejsza cenowo z uwzględnieniem kryteriów.

8. Termin realizacji zamówienia: 30.04.2017.

9. Składanie ofert: oferty należy złożyć do dnia 31.12.2016 do godz. 15:00 osobiście lub przesłać na adres firmy pocztą lub e-mailem. „AGROSAD” J. Wróbel. R. Wróbel. Spółka Jawna.  j.wrobel@agrosad.pl

10. Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela J. Wróbel.

Tel. 601-869-375.

11. Wykluczenia: Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a). uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b). posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c). pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d). pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

e). pozostawieniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

12. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres)

opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

wartość oferty netto/brutto, wartość  podatku VAT

wartość oferty netto

termin realizacji zamówienia

termin ważności oferty.

Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

          


Błaszki, 15.01.2017

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez „AGROSAD” J. Wróbel. R. Wróbel Spółka Jawna, Równa 28, 98-235 Błaszki informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  zakup linii naważająco – sortującej z systemem instalacji sortowania optycznego wybrana została oferta firmy Htech cz s.r.o, Technologická 906/4, 779 00 Olomouc, Česká republika z ceną 569 705  EUR.